Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Cupcake Baby Kft. (1028 Budapest, Patakhegyi utca 17.) által üzemeltetett https://cupcakebaby.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat/ weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A játék szervezője és lebonyolítója: Cupcake Baby Kft. (továbbiakban: Cupcake Baby). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.  
 1. A játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Cupcake Baby nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.  
 1. A játék leírása
A Játék ideje alatt lehetőség van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a játszani kívánók a Játék során végrehajtják a feltételeket, melyek az https://www.instagram.com/the_cupcake_baby/ instagram oldalon megtalálható érvényes nyereményjátéknál feltüntetésre kerültek. Kizárólag azt tekintjük megfelelő megoldásnak, amikor a Játékos az összes feltételt teljesítette! A Játékban azok vehetnek részt, akik
 • Kövess minket @the_cupcake_baby
 • Likeold ezt a posztot
 • Jelöld meg kommentben két barátod, aki szintén örülne ennek a nyereménynek
A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.  
 1. A játék időtartama
A Játékon való részvétel időtartama: 2021. március 25. - 2021. április 02. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetett kezdési napján reggel 10.00 órától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt. Sorsolás időpontja: 2021. 04. 03. 10:00 óra  
 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei:
 • a Játék során meghatározott összes feltétel teljesítése,
 • jelen Szabályzat elfogadása,
 • amennyiben kisorsolásra kerül: név, levelezési cím, telefonszám és e-mail cím megadása,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos egy facebook vagy instagram címről legfeljebb egyszer vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Cupcake Baby egy jelentkezésnek tekinti és a sorsoláson csak egyszer kerül figyelembe vételre.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Cupcake Baby-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.  
 1. Nyeremény
A Játék nyereménye: 1 db Húsvéti Cupcake válogatás (4 db cupcake) Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség (ha van ilyen) teljesítése során a Cupcake Baby és a Játékos kötelesek együttműködni. A Cupcake Baby az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.  
 1. Sorsolás
A sorsolás 2021. április 03-án 10 órakor, a véletlenszerűség elve alapján történik, gépi sorsolással, melyről fényképes bizonyíték készül. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez -amennyiben ehhez elegendő jelentkező áll rendelkezésre- 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Cupcake Baby tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.  
 1. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor a képfeltöltéshez használt közösségi média felhasználói profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül, a sorsolást követő legkésőbb 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám megadása.  
 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Játékosok kötelesek együttműködni a Cupcake Baby-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Archishade-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Cupcake Baby kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Cupcake Baby mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! A nyereményeket kizárólag budapesti vagy annak 20 km-es körzetében levő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban kiszállítani. A Cupcake Baby a nyereményt egy alkalommal szállítja ki. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 4 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Cupcake Baby-t. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Cupcake Baby-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Cupcake Baby részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Cupcake Baby a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.  
 1. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a szervező adatvédelmi szabályait és hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • megadott adataik (név, e-mailcím, levelezési cím, telefonszám) a Cupcake Baby Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából, annak írásbeli visszavonásáig;
 • a nyertesek név, levelezési cím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében Cupcake Baby Kft. kezelje.
A nyertes tudomásul veszi, hogy a Cupcake Baby Kft. személyi-, és szerződéses adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartsa-, kezelje-, illetve jogszabály felhatalmazása esetén továbbítsa. Továbbá tudomásul vették a személyes adataik védelmére vonatkozóan a GDPR és az Infotv. szerinti tájékoztatásokat. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Cupcake Baby Kft. termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és levelezési címének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Cupcake Baby Kft-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja. A Cupcake Baby Kft. a személyes adatokat az a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.  
 1. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kép feltöltés hiányossága, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Cupcake Baby nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Cupcake Baby-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Cupcake Baby a nyeremények hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Cupcake Baby kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Cupcake Baby-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Cupcake Baby a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Cupcake Baby nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Cupcake Baby nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal  (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.  
 1. Egyéb
A Cupcake Baby fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és levelezési címét (kizárólag a település megjelölésével) a Cupcake Baby az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és közösségi platformjain nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://cupcakebaby.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat/ weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@cupcakebaby.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel a Játék elnevezését.   Kelt: Budapest, 2021. március 25.